Beroepsvereniging Masters in Projectmanagement

Wie zijn wij

RIDDS staat voor: Realiseren Individuele Doelen Door Samenwerking. De vereniging is in oktober 2014 formeel opgericht. De oprichting van RIDDS heeft echter wel een voortraject. Een voortraject dat teruggaat tot september 2011.

In 2011 start een groep professionals met hele verschillende achtergrond met de MSc Project Management. Er ontstaat al snel een team waarin met enthousiasme alle thema’s die met project, programma en portfolio management (P3M) en Project Management Offices (PMO) te maken hebben besproken en bediscussieerd worden. Gedurende de 2-jarige master studie, ontstaat door intensieve samenwerking, meer dan alleen een groep. Er ontstaat een chemie, een dynamiek, enthousiasme, een bijzondere samenwerking met als centraal thema duurzaam project, programma en portfolio management.

 

De oprichting van RIDDS voorkomt het uiteenvallen en houdt deze unieke groep professionals samen. Er is een sterke behoefte om samen te werken en kennis en kunde te delen. Samen om elkaar te blijven inspireren en PM verder te professionaliseren. En dit deelt RIDDS met de rest van de wereld: RIDDS bestaat namelijk uit project management professionals met een Master op Project Management. Dit laatste is uniek in Nederland.

Dit Business Plan (BP) is te lezen als een richtlijn. Een richtlijn voor alle huidige en toekomstige RIDDS leden met hierin het fundament van onze vereniging verankert. Het beschrijft onze visie, missie en strategie, daarnaast de organisatie en communicatie.

Dit Business Plan is de opvolger van het Business Plan 2015-2016. Het centrale thema duurzaamheid en leren van elkaar is en blijft de kernwaarde van RIDDS. Dit Business Plan gaat voort op de reeds ingezette ontwikkelingen binnen en buiten RIDDS. Binnen RIDDS zijn wij erg trots op de ontwikkelingen in de Masterclasses onder de naam PMO-LAB. De externe ontwikkelingen zijn vooral terug te vinden in het thema duurzaamheid. Vanuit de samenleving wordt dit thema steeds belangrijker en vind daardoor steeds beter zijn weg naar portfolio, programma en project management. RIDDS is trots om hier een bijdrage aan te leveren en kijkt ernaar uit om duurzaamheid nog beter te verankeren in de dynamische wereld van project management. Deze en andere ontwikkelingen zijn meegenomen in het voorliggend Business Plan.

Onze Visie

Project, Programma en Portfolio Management is een erkend professioneel vakgebied in Nederland waarin RIDDS wordt herkend als een voorloper van de verdere optimalisatie en professionalisering van Project, Programma en Portfolio Management (P3M). Organisaties implementeren Project Management Offices (PMO) om de ontwikkeling van P3M te waarborgen en duurzaamheid een verankerde plek te geven in de organisatie.

 

Onze Missie

Actief de verbinding leggen tussen wetenschap en praktijk bij duurzaam P3M en organisaties te ondersteunen bij het inrichten van een PMO.
“Learn” en “lead” is een van onze kernwaarden. Wij zijn een vereniging van project management professionals met een Master in Project Management. Wij willen leren, kennis uitbreiden, toegevoegde waarde leveren aan de ontwikkeling van P3M en PMO. Met deze kennis willen wij leidend zijn door ondersteuning te bieden, richting te geven of als klankbord op te treden voor organisaties met vraagstukken en uitdagingen in P3M en PMO.

RIDDS stimuleert en inspireert het vakgebied van duurzaam projectmanagement. Door kennisuitwisseling dienen wij wederzijdse belangen, zowel ideëel als commercieel, in wetenschap en praktijk.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid is nadrukkelijk een speerpunt voor RIDDS. Duurzaamheid in de meest brede zin ( People, Planet, Profit, CSR ) van het woord dient expliciet verankerd te worden binnen het gehele spectrum van P3M en PMO. Wij richten ons op innovatie, co-creatie en de circulaire economie binnen het vakgebied P3M en PMO. Dit doen wij door in een continue dialoog met onze leden, private en publieke partners, experts en stakeholders te participeren. Op deze wijze zijn wij in staat om actuele inzichten en trends op het gebied van duurzaamheid te vertalen binnen het vakgebied van P3M en PMO. RIDDS beoogt een duurzame maatschappelijke impact te bewerkstelligen.

Realiseren van individuele doelstellingen door samenwerking (RIDDS).
De leden binnen RIDDS hebben ieder een eigen specialisatie binnen het vakgebied P3M en PMO. Hierin heeft iedere professional zijn eigen doelen, ontwikkelingen en interesses. Door samenwerking helpen de leden binnen RIDDS om persoonlijke doelstellingen te realiseren: RIDDS is een netwerk van P3M en PMO specialisten.

Doelen

De strategie van RIDDS bestaan uit vier kwadranten. Per kwadrant streeft RIDDS doelen (activiteiten) na voor de jaren 2017-2018. In onderstaande tabel zijn de doelen per kwadrant voor deze periode weergegeven.

DUURZAAMHEID &
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

 • Duurzaamheid actief verankeren in de bovenstaande doelen (mindset): overkoepelend thema.
 • Organiseren van workshops en lezingen op het gebied van duurzaamheid in P3M en PMO.
 • Verder ontwikkelen van opleidingen duurzaamheid & corporate social responsability in P3M en PMO.
 • RIDDS verbinden aan en samenwerken met organisaties met als kernwaarde duurzaamheid.

ONDERWIJSINSTELLINGEN ONDERSTEUNEN

 • Deelname in de Raad van Advies van de Masteropleiding Projectmanagement van de University of Applied Sciences Utrecht;
 • Assessor IPMA Keurmerk;
 • Gastcolleges verzorgen en/of optreden als gastdocent(en) o.a. HU, IMPA Advanced Courses;
 • Lid Expertteam DNRG;
 • Afstudeerbegeleiding Bachelor / Master.

DIENSTEN LEVEREN

 • Diensten verlenen aan organisaties in publieke en private sector;
 • Organisatie van workshops, coaching en intervisie trajecten;
 • Organisatie opleidingen, seminars en cursussen (P3M) en Masterclasses en Advanced Courses (PMO);
 • Adviesdiensten op maat op portfolio, programma en/of project management;
 • Adviesdiensten op maat op portfolio, programma, project management en PMO (Strategisch, Tactisch en Operationeel).

KENNIS OVERBRENGEN

 • Kennis delen tijdens kwartaal bijeenkomsten RIDDS;
 • Kennis delen door sprekers uit te nodigen bij bijeenkomsten;
 • Kennis delen door zelf sprekers te leveren bij bijeenkomsten, seminars en congressen;
 • Artikelen schrijven ( o.a. AXELOS, Projectie, International Journal of Projectmanagement) en ondersteunen bij onderzoek ( o.a. University of Applied Sciences Utrecht, Dutch National Research Group On Projectmanagement (DNRG);
 • Samenwerken met projectmanagement instanties (o.a. IPMA, PMI, BVPPM, DNRG ), beroepenveld en onderwijsinstellingen.

VRAGEN UIT DE PRAKTIJK

 • Vraagstukken uit de praktijk behandelen;
 • Koppeling maken tussen vragen uit de praktijk en onderzoek (bijvoorbeeld afstudeeronderzoeken en stageopdrachten);
 • Als linking-pin fungeren: koppelen van praktijkvragen met academisch onderzoek, vragen uit de praktijk koppelen aan afstudeeronderzoeken;
 • Posten van artikelen die ingaan op concrete vragen uit de praktijk.

Organisatie

Binnen RIDDS zijn de taken en verantwoordelijkheden in eerste instantie belegd binnen het algemeen bestuur. Bepaalde taken zijn formeel verbonden aan wettelijke voorgeschreven rollen (zoals voorzitter, penningmeester, secretaris), andere taken zijn op vrijwillige basis opgepakt. Hieronder een overzicht met de taken van de voorgeschreven rollen.

Het bestuur is belast met het behoorlijk besturen van de vereniging, en zij is daarmee verantwoordelijk voor RIDDS. Het bestuur bestaat uit 5 leden. Het dagelijks bestuur bestaat uit 2 leden waarbij de rol van secretaris en penningsmeester door één persoon wordt ingevuld. Voor elke rol is een achtervang (vice) functie. Het bestuur neemt gezamenlijk haar besluiten op basis van een meerderheid in de stemmen. Bij risicovolle besluiten ten aanzien van financiën, recht en dergelijke, wordt een besluit enkel genomen met goedkeuring met de leden van RIDDS middels een stemming.

In de statuten, zoals opgenomen in de Kamer van Koophandel, zijn de rechten en plichten verder toegelicht van het bestuur.

Partners

RIDDS heeft samenwerking centraal staan. RIDDS zoekt samenwerking met organisaties om uiting te geven aan onze strategie en doelen te realiseren. Hierbij geld als vuistregel dat het een duurzame samenwerking is die een win-win situatie oplevert.

RIDDS zet zich in op meerdere samenwerkingen en partners. Een duurzame samenwerking leidt tot grotere naambekendheid, vergroting van het netwerk en kennis.